info multimédia linkek kontakt
  bemutatkozás referenciák  
 

Ze­ne­ka­runk 2003-ban a­la­kult az­zal az el­ha­tá­ro­zás­sal, hogy mind a nagy kon­cert­ter­mek­ben, sza­bad­té­ri ren­dez­vé­nye­ken, mind a ki­sebb hang­e­rő­re be­ren­dez­ke­dett hely­szí­ne­ken, bá­rok­ban, szál­lo­dák­ban e­le­get tud­jon ten­ni a fel­ké­ré­sek­nek, meg­hí­vá­sok­nak. Szí­ve­sen vál­lal­juk te­hát bá­lok, ut­ca­bá­lok, la­ko­dal­mak, cé­ges és e­gyéb ren­dez­vé­nyek ze­nei szol­gál­ta­tá­sát.

Re­per­to­á­runk szá­mos stí­lust ö­lel át, kezd­ve az '50-es é­vek rock and roll-já­tól a '60-as é­vek tánc­dal­fesz­ti­vá­los da­la­in, a '70-es é­vek ma­gyar beat-jén, a '80-as és '90-es é­vek disz­kó­ján, a mu­la­tós ze­nén át e­gé­szen a kur­rens pop­zen­é­ig. Ze­nei té­ren i­gyek­szünk mi­nő­ség és sok­szí­nű­ség te­kin­te­té­ben e­gya­ránt a ma­xi­má­li­sat nyúj­ta­ni.

TEQUILA

tagok

Hasprai Erzsébet

Hasprai Erzsébet
ének

Ze­nei ta­nul­má­nya­it a pá­pa­i Bar­tók Bé­la Ze­ne­is­ko­lá­ban foly­tat­ta gor­don­ka-zon­go­ra-szol­fézs-ze­ne­el­mé­let- és é­nek sza­kon. Pe­da­gó­gus­ként a ze­ne­te­rá­pi­a se­gít­sé­gé­vel te­szi szí­ne­seb­bé di­ák­ja­i min­den­nap­ja­it. Mot­tó­ja: "A ze­ne az é­let szép­sé­gét, s a­mi ben­ne ér­ték, azt mind meg­hat­vá­nyoz­za." / Kodály Zoltán /

Kovács Ervin

Kovács Ervin
gitár, ének

Ze­ne­kar­a­la­pí­tó. Két vá­ros­ban is ok­tat­ja a gi­tá­ro­zást, a ze­ne min­den vál­fa­já­ra nyi­tott. Ér­dek­l?­dé­se a tör­té­ne­lem és a ter­mé­szet fe­lé haj­lik.

Személyes weboldal: kovacservin.atw.hu

Németh József

Németh József
ének, gitár

Rég­ó­ta fog­lal­ko­zik ze­né­vel, mond­hat­ni, lét­e­le­me a szó­ra­koz­ta­tás. Meg­tisz­te­l?­nek tart­ja, hogy tag­ként részt ve­het a ze­ne­kar mun­ká­já­ban.

Németh Gábor

Németh Gábor
billenty?, ének

Ze­ne­i ta­nul­má­nya­it a szom­bat­he­lyi ze­ne­is­ko­lá­ban vé­gez­te zon­go­ra sza­kon. A fel­lé­pé­se­ken el­hang­zó da­lok a­lap­ját ? ké­szí­ti, va­la­mint ? lát­ja el a ze­ne­kar tech­ni­kai hát­tér­fe­la­da­ta­i­nak több­sé­gét is. Mun­ká­já­ból ki­fo­lyó­lag so­kat fog­lal­ko­zik a szá­mí­tó­gé­pek­kel, de é­lén­ken ér­dek­l?­dik a fo­tó­zás i­ránt is.

 
  © 2008-2024 www.tequilamusic.hu  
 
Valid XHTML 1.0 Valid CSS level 2.1